CHAIN GANG
HOME
 
Ranking Rules
 
Ranking with
Basho Results
 
2012 Haru
2012 Hatsu
 
2011 Kyushu
2011 Aki
2011 Nagoya
2011 Natsu
2011 Hatsu
 
2010 Kyushu
2010 Aki
2010 Nagoya
2010 Natsu
2010 Haru
2010 Hatsu
 
2009 Kyushu
2009 Aki
2009 Nagoya
2009 Natsu
2009 Haru
2009 Hatsu
 
2008 Kyushu
2008 Aki
2008 Nagoya
2008 Natsu
2008 Haru
2008 Hatsu
 
2007 Kyushu
2007 Aki
2007 Nagoya
2007 Natsu
2007 Haru
2007 Hatsu
 
2006 Kyushu
2006 Aki
2006 Nagoya
2006 Natsu
2006 Haru
2006 Hatsu
 
2005 Kyushu
2005 Aki
2005 Nagoya
2005 Natsu
2005 Haru
2005 Hatsu
 
2004 Kyushu
2004 Aki
2004 Nagoya
2004 Natsu
2004 Haru
2004 Hatsu